NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa

alt

Nurcular menfi davran??larda bulunmaz

Risale-i Nur mesle?inde menfi bir ?ekilde ?ah?slara sald?rmak veya ?ah?slarla u?ra?mak yoktur. Sadece imana, Kur'an'a hizmet vard?r.

Devamını oku...
 
alt

?efaat niin var?

Cennet, Allaha dost olan kullar?n hep birlikte ya?ayaca??, ebed bir mutlulu?u beraberce payla?aca?? bir yerdir ki, Cenneti Cennet yapan ?ey de bu beraberliktir.

Devamını oku...
 
alt

Afrikada bir Feto hikayesi

Fet'nn nerelerde nas?l faaliyet gsterdi?ini anlamak a?s?ndan Afrikada ki dostumun anlatt?klar?n? sizinle payla?mak istiyorum. Hainli?i grn istedim.

Devamını oku...
 
alt

Makam H?rs?

Bir cahiliye aldan??? olan makam ve mevki h?rs?, samimi mminin asla kap?lmayaca?? nefsni bir tutkudur. Derin bir imana sahip insan, bu sevdaya kap?lmaz.

Devamını oku...
   
alt

?eriat m?, ?nsan Haklar? m??

?nsan haklar? bir felsefe olarak benimsenmi? ancak uygulamada ba?ar? sa?lanamam??t?r. Dnyan?n her yerinde halen insan haklar? talebi devam etmektedir.

Devamını oku...
 
alt

Vatan sevgisi imandand?r..

?man, btn yarat?lanlar?, varl???n hepsini, ayn? Yaratan'?n yaratt?klar? olarak karde?imiz ve ailemiz eyledi?i iin her yeri ve her ?eyi bizlere "vatan"?m?z eyliyor.

Devamını oku...
 
alt

Milletin dik duru?u

15 Temmuz 2016 Cuma gnnn ak?am? saat 22.00den 16 Temmuz Cumartesi gn sabah saatlerine kadar, lkemiz hi al??mad???, ya?amad??? kabus dolu uzun bir geceyi ya?ad?.

Devamını oku...
   
alt

Bu memleket ok hain grd

Ne hainler geldi geti. o?unun ad? bile hat?rlanm?yor. Sadece lkemize zarar verdiler. Unutuldular. ??te Fet'de onlardan biri. Bunlarda cezas?n? bulup unutulacaklar.

Devamını oku...
 
alt

?krler olsun ya rab!

lkemiz 15 temmuz gecesi byk bir tehlike atlatt?. Milletimiz gemi?ten ald??? tecrbe ile hainlere geit vermedi. Birlik ve beraberlik iinde hareket edildi.

Devamını oku...
 
alt

Fet'c hainler darbeye te?ebbs etti.

lkemizdeki birlik, beraberlik ve geli?meyi ekemeyen hainler darbeye te?ebbs etti. Cumhurba?kan?'n?n a?r?s?yla halk sokaklara dkld. Darbe engellendi.

Devamını oku...
   
alt

M'minlerin co?kusu ve sevinci; Ramazan Bayram?..

Bayram namazlar? esnas?nda getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve ?kr vazifesinin yerine getirilmesine en byk bir vesiledir.

Devamını oku...
 
alt

Mbarek Ramazan Bayram?..

Ramazan ay?n? orula ve ibadetle geirenlerin bayram? geldi. Ramazan bayram? gecesi ve sabah? ilh rahmetin her taraf? doldurup ta??rd??? mstesna zaman dilimlerindendir.

Devamını oku...
 
alt

Ne olur biraz tefekkr ve niyaz!

Gelenin gitti?i, gidenin gelmedi?i, yeninin eskidi?i, sa?l?kl?lar?n hastaland???, genlerin ya?land???, ya?lananlar?n ld? bir alemde bulunuyoruz.

Devamını oku...
   
alt

Kadir Gecesi; mr Manen Uzat?yor...

Kadir gecesini idrak etmenin ve ondan nasiplenmenin yolu ise, Kur'an-? Kerim'in e?siz mesaj?n? anlamaktan ve onun ayd?nlatt??? istikamette yrmekten geer.

Devamını oku...
 
alt

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi'nin vakti takvime ba?l? de?il, gizlidir. Kadir Gecesi Ramazan ay?ndad?r. Fakat sabit de?il; kah takaddm, kah teahhur eder.

Devamını oku...
 
alt

Allah, zulme u?rayanlara neden yard?m etmiyor?

Zulme u?rayan bir k?s?m insanlar, Allah?n yard?m? gelmeyince inkara d?ebiliyor. Ha?a- Allah olsayd? bizi bu durumda b?rakmazd? diyorlar.

Devamını oku...
   
alt

Kad?nlar?n ?ktidar Kazanlar?

Erkek ile mcadele etmeyi, hakk?n? aramak olarak grp, g sava??na bile isteye atl?yor kad?nlar. Zira kad?nlar, erke?in onun hakk?n? yiyece?i n yarg?s? ile ya??yor.

Devamını oku...
 
alt

Merhamet Peygamberi

Bize sevgi, ?efkat ve merhametin sanat?n? sevgili Peygamberimiz(asm) ?retir. Samimi iman ediyorsak, sabr? ve merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak lz?m

Devamını oku...
 
alt

Bedizzaman ramazan? nas?l geirirdi?

stad hazretleri ibadetsiz bir zaman geirmez, zellikle Ramazan'?n on be?inden sonra talebelerini de uyutmamaya al???r, geceleri ihya etmelerine vesile olurdu.

Devamını oku...
   
alt

S?caklarda Ramazan orucu

Yaz aylar?n?n en uzun, en s?cak gnlerinde oru tutuyoruz. Serinleme ihtiyac? had safhada. Ba??m?za su dkme, el yz y?kama oruca zarar verirmi?

Devamını oku...
 
alt

E?lenen insanlar?n yakla?an hesaplar?

Herkes gaflette, vurdumduymazl?k iinde. Nereden gelip nereye gitti?ini kimse d?nmyor. Yar?n ne olaca??n? bilen yok, ama bunu d?nen de yok.

Devamını oku...
 
alt

Ramazanla Zincirlerimizden Kurtulmak

Eskiden internet yoktu ve vaktimizi bir ?ekilde geiriyorduk elbette. Ama art?k var ve hayat?m?z?n her sahas?nda kullan?r olduk. Sanki hep varm?? gibi!

Devamını oku...
   
alt

Aleni oru yiyenler!

?man?n bir ?ubesi de hayd?r, utanmakt?r. Btn Mslmanlar?n gzleri nnde alenen oru yeyip, sigara tttrmek ise hayn?n yoklu?una delildir.

Devamını oku...
 
alt

Bereket Sofras?; Ramazan

Ramazan-? ?erif'te, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mlik de?il, memlktr hr de?il, abddir. Emirle hareket eder.

Devamını oku...
 
alt

Ho?geldin Ramazan?m, bitanem, nurtanem..

Ho? geldin tatl? szlm, gl yzlm, sultan?m. Ho? geldin ate?im, yang?n?m, klm. Ate? oldun. Avucumda tutamad?m seni. ?ime d?tn.

Devamını oku...
   
alt

Toplumsal kalk?nma zekatla olur.

Bedizzaman, gelir da??l?m?n?nda ki dengesizli?in toplumsal kntye neden oldu?unu ve zmn faizin kald?r?l?p zekat?n uygulanmas?yla olaca??n? sylyor.

Devamını oku...
 
alt

Teravih Namaz?n?n mahiyeti

Tervh namaz? birileri taraf?ndan uydurulmu? bir namaz de?ildir; onu Hz. Peygamber k?lm?? ve mmetine tavsiye etmi?tir.

Devamını oku...
 
alt

Ramazanda kimler oru tutmayabilir?

Ramazan ay?nda oru tutmak bedenle yap?lan bir ibadettir. Bu nedenle baz? kimselerin orucu terk etmesine msaade edilmektedir.

Devamını oku...
   
alt

Feyiz ve bereket ay? Ramazan

Ramazan hilali ufukta tulu edince, Mminlerin kalbinde lahti bir cezbe uyan?r. ?slam alemi feyiz ve berekete gark olur.

Devamını oku...
 
alt

30 gn oru tutmak farz m??

Kur'an'da orula ilgili ne gibi ayetler var. Ne zaman oru tutulaca?? belirtilmi? mi? 30 gn oru tutulmas? farz m?? Daha fazla yada az olmaz m??

Devamını oku...
 
alt

Ramazan'? kar??lama orucu nedir?

Ramazan? kar??lamak veya u?urlamak iin oru tutulur mu? Ramazan 30 gnden az olursa tamamlamak iin fazladan oru tutulur mu?

Devamını oku...
   
alt

?badet ay? Ramazan

Birok ibadetin i ie kayna?t??? bir ayd?r Ramazan. Orucuyla, teravihiyle, f?t?r sadakas?yla, Kadir gecesiyle insan? manevi alemlere uurur.

Devamını oku...
 
alt

Ramazan ba???lanma ay?d?r.

Allah Rasul, "?nanc?n?n gere?i olarak ve Allah r?zs? iin Oru tutan kulun Allah, gemi? gnahlar?n? ba???lar" buyurmu?lard?r.

Devamını oku...
 
alt

Byk gnahlar nelerdir?

Sonsuz hayat?m?z? etkileyecek olan byk gnahlar? her mslman bilmeli ve bir an evvel bunlardan kurtulmal?d?r. ?hmal etmeyin, lmeden evvel tvbe edip kurtulun!

Devamını oku...
   
alt

Ya?l?l?k lkesinden notlar!

Genli?imde bir gn ya?l?l?k lkesine benimde geece?im sylenirdi de ok uzak grrdm. Ama ne oldu?unu anlayamadan kendimi ya?l?l?k lkesinde buldum.

Devamını oku...
 
alt

a?da? Trkiye yalanlar?!

Muhalefetsiz tek parti olarak y?llarca lkeyi yneten Chp, millete kan kusturdu. Ekmek bulamayan halk, a??r vergi borcuna kar??l?k yollarda al??t?r?ld?.

Devamını oku...
 
alt

Alg? operasyonu!

?nsanlar?n o?unda zellikle kt, aleyhte ve tehlike bildiren haberleri hemen kabul etme e?ilimi vard?r. Bu yzden insanlar aras?nda kt zan ortaya ?k?yor.

Devamını oku...
   
alt

Sorumlu annelikten sorunlu anneli?e!

Evet, buras? Trkiye ve burada s?nav var. S?nav okul hayat?n?n da hayat okulunun da bir gere?idir. Bu gere?e gz kapayamay?z. Yok sayamay?z.

Devamını oku...
 
alt

nce tebessm vard?..

?nsan?n en nemli zelliklerinden birisidir tebessm. Do?ar do?maz tebessmle ba?lar?z.?imize huzur dolar.Mtebessim birini grnce bizde tebessm ederiz.

Devamını oku...
 
alt

Ev tozlar? da alerjiye neden oluyor.

Normal ?artlarda zarars?z olan ev tozu, polen ya da ty gibi maddeler baz? bnyelerde reaksiyon geli?tirerek gz alerjisine neden olabiliyor.

Devamını oku...
   

Sayfa 1 > 18

EN SON EKLENEN MAKALELER

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. nk Allah insanlar?n kimini kiminden stn k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkrd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik ykmllklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? grd?nz kad?nlara ?t verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafife) dvn. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?phesiz Allah ok ycedir, ok byktr.
(Nis Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Rad)
"Nefsim kudret elinde olan Zt-? Zlcell'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan rz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Mslim,  Ebu Dvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu srura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesi, Nikh)

R?SALE-? NUR

Drdnc delil: Nev-i be?erin hayat-? dnyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dnyev saadet iin bir Cennet, bir melce', bir tahassngh ise, ile hayat?d?r. Ve herkesin hnesi, kk bir dnyas?d?r. Ve o hne ve ile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve cidd ve vefdarne hrmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedkrne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hrmet ve samimi merhamet ise, ebed bir arkada?l?k ve dim bir refkat ve sermed bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederne, ferzendne, karde?ne, arkada?ne mnsebetlerin bulunmak fikriyle, akdesiyle olabilir.
(10. Szden)

GZEL SZLER

Hakiki sevgi, iyilik grd?nde artmayan, ktlk grd?nde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE

S?TEDE BULUNANLAR

Şu anda 18 konuk çevrimiçi