NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa B?L?M Sa?l?kl? kalmak için iki ö?ün yemeli..

e-Posta Yazdır

alt

?nsanlar neden üç ö?ün yemek yer. Bu bir zaruretmi yoksa al??kanl?k m?? Yemek yemenin ölçüsü ne olmal?d?r. ??te size uzmanlar?n yemek al??kanl??? tesbitleri.

Günde üç ö?ün yemek yemek sadece bir al??kanl?k m?? Beslenme uzmanlar?, az ve s?k yemenin modas?n?n çoktan geçti?ini savunurken iki ö?ünün sa?l?kl? beslenme için yararl? oldu?u; yap?lan pek çok ara?t?rma ile ortaya ç?kar?ld?.
Neden günde üç ö?ün yemek yiyoruz?
Yeni yap?lan ara?t?rmalara göre, bunun hiçbir biyolojik nedeni yok! Ö?ün atlad???m?zda, fazla yemek yedi?imizde ya da al??kanl?klar?n tersine sabah spagetti, ak?am kahvalt? etti?imizde, kendimizi suçlu hissederiz ama yemek yeme modeli art?k insanlar?n ki?isel tercihlerine göre de?i?iyor.
??te, günlük beslenme düzenini de?i?tiren, birbirinden farkl? ara?t?rma sonuçlar?...
TANS?YON YÜKSEL?YOR
- Amerikan Tar?m Bakanl???'n?n ara?t?rmas?na göre; günde sadece bir kez büyük bir ö?ün tüketmek, günde üç normal ö?ün yemek yemeye oranla kilo kayb?na ve vücut ya??n?n azalmas?na neden olurken tansiyon de?erlerini yükseltiyor. Günde üç normal ö?ün tüketenlerin tansiyon de?erleri ise daha dü?ük.
- Ulusal Ya?lanma Enstitüsü'nün ara?t?rmas?na göre ise günde üç ö?ün yerine sadece bir ana ö?ün tüketmek, insülin direncini ve glükoz intolerans?n? yani Tip 2 diyabetin iki önemli faktörünü art?r?yor.
- Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nin çal??mas?na göre; günde en az dört ara ö?ün yemek, obezite riskini yüzde 45 oran?nda azalt?yor. Bu ara?t?rmaya göre; kahvalt?y? atlayanlar?n, düzenli kahvalt? edenlere göre obez olma riski be? kat fazla.
GÜN A?IRI ORUÇ TUTMAK
- Ottowa Üniversitesi'nin yapt??? bir ara?t?rmaya göre de gün içinde s?k ve küçük ö?ünler tüketmek kilo kayb?n? desteklemiyor. Yani, azar azar ve s?k s?k yemek kural? eskimek üzere...
- Berkley Üniversitesi'ndeki bilimsel ara?t?rma; gün a??r? oruç tutman?n sa?l??a yararl? oldu?u fikrini ortaya att?. Bir gün oruç tutup ertesi gün istedi?ini yemek ?eklindeki beslenme düzeninin, kanser ve kalp hastal?klar? riskini azaltabilece?i dü?ünülüyor.
ORTAÇA?'DA SADECE SABAH VE Ö?LEN VARDI
Yeme s?kl??? ile ilgili ara?t?rmalar; beslenme içeri?i, ö?ünün saati, egzersiz ve genetik gibi de?i?kenler nedeniyle aldat?c? olabiliyor. 'Yemek: Lezzetin Tarihi' adl? kitab?n yazar?, Yale Üniversitesi Tarih Profesörü Paul Freedman,"Günde üç ö?ün yemek yemenin biyolojik bir nedeni yok" diyor ve ekliyor: "Ortaça?'da, Kuzey Avrupal? bir köylü güne ekmek ya da bu?day ile ba?larken, tarladan getirdi?i yiyeceklerle ö?leden sonra zengin bir yemek yiyordu. Bu ö?ünün saati ö?leden sonra iki de olabilirdi, ak?am alt? da. Beslenmenin ko?ullar?, mevsim ya da ba?ka etmenlere göre de?i?ebilir."
GÜNDE ALTI Ö?ÜNÜN PABUCU DAMA ATILDI
PROF. DR. MESUT BA?AK
Yalova Üniversitesi Ö?retim Üyesi
GÜÇLÜ B?R KAHVALTI HAF?F AK?AM YEME??
- Hiçbir sa?l?k sorunu olmad??? halde kilo sorunu ya?ayan ki?iler için, ideal beslenme planlar?n?n ba??nda iki ö?ün yer al?r. Güçlü bir sabah kahvalt?s? yap?lmal?, çok geç saatlere kalmadan proteinden zengin g?dalar?n yer ald??? hafif bir ak?am yeme?i yenmelidir.
MASADAN YARI AÇ KALKIN
- Ak?am yeme?inin saat 19.00'u geçmemesi önemlidir. Bu ö?ünde masadan yar? aç kalk?lmal?d?r. Do?ru ak?am yeme?inin formülü; üçte iki besin, üçte bir s?v? ve havad?r. Ak?am saatleri metabolizman?n yava?lad??? saatlerdir.
- Birçok bilimsel çal??man?n gösterdi?i gibi iki ö?ün yemek, sa?l?kl? bir insan için hem yeterli hem de hastal?klara kar?? koruyucu özelliktedir. Ayr?ca peygamberimizin de önemli ö?ütleri aras?nda yer almaktad?r. ?eker ve tansiyon gibi herhangi bir rahats?zl??? olmayan ki?iler, sa?l?kl? bir ömür sürmek için günde iki ö?ünü tercih edebilir.
PROF. DR. Z?YA MOCAN
Metabolizma Uzman?
GEÇ UYANANLAR ?Ç?N FAYDALIDIR
- Geç uyanan insanlar için iki ö?ün yetebilir. Saat 10.00'da hayata ba?l?yor ve ilk yeme?ini saat 11.00'de yiyorsa, üç ö?üne gerek yoktur. ?nsan fizyolojisini dü?ünürsek iki saatte mide bo?al?r, yemek yedikten dört saat sonra kan ?ekeri yükselir ve karaci?er rezervi kullan?r.
AK?AM KAHVALTI YAPIN
- Bu nedenle ara ö?ünler önemlidir. Ancak ak?am yeme?ini ö?ün olarak çok önermiyoruz.
- Hava karard?ktan sonra yemek yemek çok do?ru de?ildir. Saat 17.00'de kahvalt? ile geçi?tirmek daha do?rudur. Saat 21.00'de yemek yerseniz, yediklerinizi yakamazs?n?z ve hepsi size kilo olarak döner...
DR. AYÇA KAYA
Metabolizma Hastal?klar? Uzman?
SIK Y?YEN?N AKLI YEMEKTE OLUR
- Günde alt? ö?ün yemek, ki?iye kilo ald?r?r. Ki?i, sürekli bir sonraki ö?ünde yiyeceklerinin hayalini kurar. "Ne yesem?" diye dü?ününce akl? sürekli yemekte olur. Bu da i?tah? açar.
?NSÜL?N YA?LANDIRIR
- S?k s?k bir ?eyler yedi?imiz zaman, pankreas?m?z sürekli insülin salg?lar. Bu yüzden vücut daha çabuk ya?lan?r. ?nsülin art??? nedeniyle i?tah? artan ki?inin can? sürekli karbonhidrat ister.
- Eskiden insanlar hava kararmadan yemek yiyip hava karar?nca uyurdu. Do?rusu da bu. De?i?en ya?am ko?ullar? sonucu biyolojik ritmimiz de?i?ti. Sabah 08.00- 10.00, ö?leden sonra 14.00-16.00 aras? ideal yemek saatleridir.
DR. ENDER SARAÇ
?ç Hastal?klar? Uzman?
BÜNYEYE GÖRE UYGULANAB?L?R
- Günde iki ö?ün, çok tart???lan bir konu... Bence bünyeden bünyeye göre de?i?ir. Baz? insanlar kahvalt? yapmaz, metabolizmalar? geç uyand??? için iki ö?ün yerler. Ramazan'da da iki ö?ün yiyoruz.
?ÇT?KLER?N?Z DE ÖNEML?
- Kan ?ekerini çok dü?ürmek uygun de?il. Kan ?ekeri çok dü?tü?ü zaman vücut yeme?i ya? olarak alg?lay?p depolar. Güne? tepedeyken s?k, bat?nca az yemelidir. Ayr?ca ne içti?iniz de çok önemlidir.
- ?ki ö?ün yiyip asitli içecekler içerseniz olmaz. ?ki ö?ünde neyi, ne kadar ve nas?l yedi?iniz gibi neler içti?iniz de çok önemli. Ayr?ca stres de çok etkili oluyor. Siz günde bir ö?ün yeseniz bile stresli olan vücut yediklerinizi ya?a çevirir.
PROF. DR. CANAN KARATAY
Kalp Hastal?klar? ve Dahiliye Uzman?
AZ VE SIK BESLENMEK ?NSANI ???MANLATIR
Günde alt?-yedi kez beslenmek, ancak çok ufak ve az kalorili ö?ünler yedi?iniz zaman zay?flat?yor. Vücudunuzu sürekli ac?kmaya al??t?rd???n?z için kontrolünüzü kaybetti?iniz anda, alman?z gereken kaloriden çok daha fazlas?n? almaya ba?l?yorsunuz.
BELK? BU DA B?R HATA
Nas?l ki Dukan diyeti, karbonhidrat diyeti, x diyeti, y diyeti herkes için uygun de?ilse, s?k s?k az az yemek de herkes için uygun olmayabilir. Belki be? sene sonra, bunun da büyük bir hata oldu?u; sadece ?eker hastalar?n?n böyle beslenmesi gerekti?i, bütün bilimsel çevreler taraf?ndan kabul edilecektir.
PROF. DR. AHMET AYDIN
Gastroenteroloji Uzman?
TA? DEVR? D?YET? ?K? Ö?ÜNDÜR
- Ta? devri diyetinde istedi?iniz kadar yiyebiliyorsunuz. Ö?ünler, üç ya da dört olabiliyor. Ancak bu diyetin en önemli ayr?nt?s?; bütün yiyeceklerinizin yar?s?n? sabah saatlerinde yemeniz gerekti?idir.
YATMADAN YEMEY?N
- Ta? devri diyeti uygularken, günlük yiyeceklerinizi alt? parçaya bölün ve üç parças?n? sabah yiyin. Besinlerinizin iki parças?n? ö?len yiyin, en zay?f k?sm?n? ak?ama b?rak?n.
- ?ki ö?ün beslenirken uykudan birkaç saat önce bir ?ey yemeyin. B?rak?n vücudunuz sindirimle u?ra?mak yerine onar?m mekanizmas?n? çal??t?rs?n.
ÇOCUKLARDA D?YET YA?I 8'E DÜ?TÜ
Neden günde üç ö?ün yemek yiyoruz? Yeni yap?lan ara?t?rmalara göre, bunun hiçbir biyolojik nedeni yok! Ö?ün atlad???m?zda, fazla yemek yedi?imizde ya da al??kanl?klar?n tersine sabah spagetti, ak?am kahvalt? etti?imizde, kendimizi suçlu hissederiz ama yemek yeme modeli art?k insanlar?n ki?isel tercihlerine göre de?i?iyor. ??te, günlük beslenme düzenini de?i?tiren, birbirinden farkl? ara?t?rma sonuçlar?...
Esra TÜZÜN

 

 

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO