NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa HZ. MUHAMMED Peygamberimizin do?umu ve çocuklu?u

e-Posta Yazdır

Rebiullevvel ayinin on ikinci Pazartesi günü, tan yeri a?ar?rken, Mekke`de do?du. Peygamberimiz do?du?unda baz? hadiseler vuku a geldi, bunlardan baz?lar?n? söyle s?ralayabiliriz:


Peygamberimiz , Anadan Sünnetli ve göbe?i kesik olarak do?du. Peygamberimiz do?arken, çocuklar?n yere dü?tükleri gibi dü?meyip ellerini , yere dayam?? ba??n? semaya kald?rm?? olarak do?du. Peygamberimiz do?du?u zaman , bir y?ld?z do?mu? ve bilginler, bu y?ld?z?n do?du?u gece, "Ahmed do?mu?tur" dediler. Bir çok Yahudi Alimi Tevrat'tan inceleme ile peygamberimizin bu gecede do?du?unu yak?nlar?na bildirmi?lerdir.
Peygamberimiz do?du?u gece Kisranin saray?ndan on dört ?erefe y?k?ld? ?ranl?lar?n bin y?ldan beri hiç sönmeden yanan Atesleri sönüverdi. Save Gölünün suyu çekildi. Sema ve Vadisini su bast?. Iran Sahi, Araplar?n, ülkesini istila edece?ini rüyas?nda gördü,ve tela?a dü?tü.
PEYGAMBERIMIZIN SÜT ANNEYE VERILISI..
Yeni do?an çocuklar? süt anneye vermek; Kurey? ve sair Arap e?raf?n?n adeti idi. Mekke çevresinde ve Harem içinde oturan kabilelerden Süt annesi olanlar, her y?l iki defa, yaz ve güz olmak üzere Mekke`ye gelirler, çocuklar? al?p götürürlerdi. Peygamber efendimizi (A.S) Ben`i Sa`d b.Bekr kabilesinden Süt annesi Halime hatun götürdü. Peygamberin Çocuklu?u daha de?i?ikti. Daha iki Ayl?k iken, her tarafa yuvarlanmaya çal???yordu. Üç Ayl?k olunca Day durmaya çal???yordu. Dört Ayl?k olunca, duvara tutunup yürüyordu. Be? Ayl?k olunca bir yere tutunmadan yürüyebiliyordu. Alt? Ay? tamamlay?nca, yürümeyi h?zland?rm??t?. Yedi Ayl?k iken her tarafa gidebiliyor, ko?abiliyordu. Sekiz Ayl?k iken, konu?uyor, konu?ulan? anlayabiliyordu. On Ayl?k iken Ok atabiliyordu. ?ki Y?l? doldurdu?u zaman, oldukça, iri ve gösteri?li bir çocuk olmu?tu. Sütanne Halime gördü?ü hay?r ve bereketten dolay?, peygamber (a.s) ? bir müddet daha annesine vermek istememi?ti.
HZ.AMINE'NIN MEDINE ZIYARETI VE VEFATI..
Hz. Amine Peygamberi de yan?na alarak Medine'deki Neccar o?ullar?ndan olan Day?lar?n? ziyarete gitti. Orada peygamberle, bir ay kadar misafir oldular. Yahudi kavmi peygamberimizi orada görünce onu devaml? kontrol edip hal ve hareketlerine dikkat ediyorlard?. Hz. Amine Yahudilerin Peygamberimiz hakk?nda tak?nd?klar? tav?rlardan korkmaya ba?lad? Ve acilen Mekke'ye dönmek için yola koyuldular. Hz. Amine, Mekke'ye gelirken, yolda hastalan?p Evba köyünde durakladi. Ba?ucunda duran Peygamberimizin yüzene bakt?. Sonra da söyle hitap etti: ``Ey çekilen deh?etli ölüm okundan, Allah in lutfu ve yard?m? ile yüz deve kar??l???nda kurtulan zatin o?lu! Allah, Seni,mübarek ve devaml? kilsin! " demi?tir. Ve hz. Amine Ebva da vefat etti.Hazret-i Amine vefat etti?inde 30 ya?lar?nda idi.
Dünyada, böylece Babas?z ve Annesiz kalan Peygamberimizi, yüce Allah, hamisiz b?rakmad?: Önce dedesi Abdulmuttalibin yan?nda, sonra da amcas? Ebu Talib-in yan?nda kald?. Peygamberimiz, sekiz ya??na kadar dedesi Abdulmuttalibin yan?nda, sekiz ya??ndan sonra da Amcas? Ebu Talib-in yan?nda kald?.
 

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE