NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa TAR?H Padi?ah ve saray tablolar? gerçek mi?

e-Posta Yazdır

Tarih kitaplar?m?zda ve pek çok yerde padi?ah resimleri ve saray tablolar? görüyoruz. ?slami aç?dan bak?l?nca uygun olmayan bu tablolar?n gerçekle ilgileri var m??

?nsan?m?z?n merak etti?i konulardan birisidir bu. Onlarca yüzlerce tablo gerçek gibi. ?ster istemez okuyucular?m bana soruyorlar;
“Tarih kitaplar?m?zda yer alan padi?ah resimlerinin gerçekle ilgisi var m??”
Ara?t?rmalar?m?za göre, Bat?l? ressamlar?n f?rças?ndan ç?kma “Veronese Serisi” denen tablolar?n gerçekle ilgisi yoktur.
“?ark Sultan?” olarak gördükleri padi?ahlar? hayallerinde canland?rd?klar? gibi çizdiler.
Ayr?ca “Osmanl? saray?” tablolar? da hayal ürünüdür…
Ama yabanc? yazarlar bu tablolara bakarak “Osmanl? hayat?” hakk?nda hüküm verici romanlar kaleme al?yorlar…
Bir anlamda “?ark Masal?” yaz?yorlar…
Hazin ki, i?in asl?n? bilmeyen gençlerimiz de bunlar? okuyarak Osmanl?lar hakk?nda “karar” veriyor.
Dedi?im gibi, günümüze gelen padi?ah tablolar?n?n ve saray görüntülerinin gerçekle ilgisi yoktur.
Zaten bu padi?ahlar?n ?i? kar?nl?, ablak suratl?, süslü-püslü ve çirkin çizilmelerinden de bellidir.
Biri Sultan IV. Murad’? ipekler içinde gösteriyor, di?eri sade giyimiyle ünlü Yavuz’un kula??na küpe tak?p ba??na tâç giydiriyor…
Bir kere Osmanl? padi?ahlar? padi?ah ilân edilirken bile tâç giymez, sadece k?l?ç ku?an?rd?. Bu merasim de genellikle Eyüp Sultan Camii’nde yap?l?rd?.
“Tâç giymek” Bat?l? hükümdarlara mahsustur, çünkü tâç Bat? kültüründe hâkimiyet alâmeti olarak görülmektedir. Osmanl?’n?n hâkimiyet alâmeti ise k?l?çt?r.
Bu gibi tablolarda Osmanl? padi?ahlar?n?n alabildi?ine ?i?man, ablak suratl?, ya?l? ve çirkin gösterildi?ine dikkat çekmek isterim.
Haremi de i?te ayn? yakla??mla kaleme ald?lar…
Vaktiyle ?stanbul’a gelen Bat?l? gezginlerden baz?lar?, görmeleri mümkün olmayan haremi hayal ederek kâ??da döktüler. Görmediklerini de ?srarla saklad?lar. Kendi ülkelerindeki “saray entrikalar?” da rehberleri oldu. Böylece ortaya Osmanl? ile ilgisi bulunmayan tuhaf masallar y???n? ç?kt?.
Ülkemizdede bir k?s?m sözde tarihçiler de bu ecnebi tablolardan esinlenerek saray ve padi?ahlar hakk?nda ipe sapa gelmez yorumlar yapmaktad?r.
Medya deste?i ile de s?k s?k insan?m?z? yan?ltmaktad?rlar.
Ecnebi kültürünü benimseyenlerden zaten bu kadar tarihçi olur.
Tarih konusunda özellikle gençlerimizi daha duyarl? ve daha derin olmaya ça??r?yorum.
Yavuz BAHADIRO?LU

 

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO