NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa TAR?H Önceki peygamberlerde namaz varm?yd??

e-Posta Yazdır

alt

Merak edilen konulardan biriside eski peygamberlerin ümmetlerinde namaz ve di?er ibadetlerin olup olmamas?. ?slam'dan önceki peygamberlerde ibadet nas?l yap?l?rd??

Okuyucular?m?zdan gelen baz? sorularda; “Eski ümmetlerde namaz var m?yd?? ?badet nas?ld?? Yaln?z inanç m? vard??” diye soruluyor.
?badetler emir olduklar? ?ekil ve ?artlarla, s?rf emir olundu?u için yap?l?rlar. ?nsan?n yarat?l?? gayesi Allah’a kulluktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Öncelikle Yarat?c?s?n? tan?mak ve iman etmekle mükellef olan insano?lu, imandan sonra ikinci ad?m olarak ibadet yapmakla mükelleftir. ?man ve ibadet mükellefiyeti, eski ümmetler döneminde de söz konusu olmu?tur.
Cenâb-? Hak her ümmete güç yetirebildi?i ?ekilde emirler, yasaklar ve ibadetler teklif buyurmu?tur. Bunu Kur’ân’dan ö?reniyoruz.
“Ey îmân edenler, sizden öncekilere farz k?l?nd??? gibi, oruç size de farz k?l?nd?.”  âyetiyle orucun bizden önceki ümmetlere de farz k?l?nd???n? bildiren Kur’ân, muhtelif âyetleriyle namaz?n da, zekât?n da bizden önceki ümmetlere farz k?l?nan ibadetler aras?nda yer ald???n? bildirir.
Âyetlere k?saca göz atal?m:
1- Hazret-i ?brahim’de (as) namaz:
“?brahim dedi ki: ‘...Rabbimiz! Ben çocuklar?mdan kimini, namaz k?labilmeleri için, senin mukaddes evinin yan?nda, namazlar?n? Beytinin huzurunda dosdo?ru k?ls?nlar diye, ekinsiz bir vadide yerle?tirdim. (...) Yâ Rabbi! Beni ve benim neslimden olanlar? namazda devaml? k?l. Ey Rabbimiz! Duâm? kabul buyur.”
2- Hazret-i ?smail’de (as) namaz ve zekât:
“Kitapta ?smail’i de an. Muhakkak ki o vaadinde sad?kt? ve Allah taraf?ndan gönderilmi? bir peygamberdi. Ailesine namaz? ve zekât? emrederdi. Ve Rabbi’nin kat?nda r?zaya eri?mi? bir kul idi.”
3- Hazret-i ?shak ve Hazret-i Yakup’ta (as) namaz ve zekât:
“Biz ?brahim’e ?shak’? verdik. Bir de torunu Yâkub’u ihsan ettik. Her birisini salihlerden k?ld?k. Onlar?, emrimizle do?ru yolu gösteren rehberler yapt?k. Ve onlara hay?rl? i?lerde bulunmay?, namaz? dosdo?ru k?lmay? ve zekât? vermeyi vahyettik. Onlar ancak bize ibâdet eden kullard?.”
4- Hazret-i Lokman’da (as) namaz:
“Hani Lokman o?luna ö?üt verirken demi?ti ki: ‘O?lum! Allah’a ortak ko?ma Muhakkak ki ?irk pek büyük bir zulümdür. (...) O?lum! Namaz?n? dosdo?ru k?l! ?yili?i emret! Kötülükten sak?nd?r! Ba??na gelene sabret! ?üphesiz ki bunlar, u?runda azim ve sebât edilmeye de?er ?eylerdir.”
5- Hazret-i ?uayb’ta (as) namaz:
* “Dediler ki: ‘Ey ?uayb! Babalar?m?z?n tapt???n? b?rakmam?z? emreden veya mallar?m?z? istedi?imiz gibi kullanmam?z? yasaklayan senin namaz?n m?d?r? Sen do?rusu akl? ba??nda, yumu?ak huylu birisin.”
6- Hazret-i Musa’da (as) namaz ve zekât:
* “Onun yan?na geldi?inde kendisine, ‘Yâ Mûsâ!’ diye nida olundu. ‘Muhakkak ki Ben, senin Rabb’inim. ?imdi ayakkab?lar?n? ç?kar. ?üphesiz ki sen, mukaddes bir vadide, Tuvâ’das?n. Seni Ben peygamber seçtim. ?imdi vahyolunan? dinle. Muhakkak ki, Allah Ben’im. Benden ba?ka ilâh yoktur. Bana kulluk et. Ve Beni anmak için namaz k?l. K?yâmet mutlaka gelecektir. Onun vaktini gizliyorum ki, herkes neye çal???yorsa onun kar??l???n? görsün.”
* “Musa ve karde?ine, ‘M?s?r’da milletinize evler haz?rlay?n. Evlerinizi namazgâh edinin. Namaz k?l?n’ diye vahy ettik. ‘?nananlara müjdele.”
* “?srailo?ullar?ndan, ‘Allah’tan ba?kas?na kulluk etmeyin. Anne babaya, yak?nlara, yetimlere, dü?künlere iyilik edin. ?nsanlarla güzel güzel konu?un. Namaz? k?l?n. Zekât? verin.’ diye söz alm??t?k. Sonra siz, pek az?n?z müstesnâ, döndünüz. Hâlâ da haktan yüz çevirmeye devam ediyorsunuz.”
7- Hazret-i Îsâ’da (as) namaz ve zekât:
* “Meryem çocu?a i?aret etti. Dediler ki: ‘Be?ikteki bir çocukla nas?l konu?al?m?’ Çocuk dile geldi: ‘Ben Allah’?n kuluyum. O bana kitap verdi. Ve beni peygamber yapt?. Bulundu?um her yerde beni mübarek k?ld?. Ya?ad???m müddetçe bana namaz ve zekât? emretti. Ve beni anneme itaatkâr k?ld?. Beni bedbaht bir zorba yapmad?. Do?du?um gün de, öldü?üm gün de, hayat verilerek diriltilece?im gün de selâmet üzerimedir.’ ??te Meryem o?lu Îsâ budur.”
Süleyman KÖSMENE

 

 

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO